100 jier Abe Gerlsma

Perioade: 3 febrewaris – 10 juyi 2019
Lokaasje: Museum Martena yn Frjentsjer

Fan snein 3 febrewaris oant en mei 10 juny 2019 is yn Museum Martena de útstalling ‘100 jier Abe Gerlsma’ te sjen. Op 3 febrewaris hie Abe hûndert jier wurden. Dêrom hat Museum Martena yn gearwurking mei de Abe Gerlsma Stifting besluten in útstalling te meitsjen, mei in oersjoch fan it wurk fan Abe út de neilittenskip dy’t beheard wurdt troch de stifting. Dat betsjut, dat der in soad wurk út partikulier besit te sjen is. 

Op de iepeningsdei, 3 febrewaris, hat museum martena in nij rekord helle: der binne mar leafst 449 besikers teld!

Utstalling ‘Bisten en Blommen’

Perioade: jannewaris – maaie 2016

Lokaasjes: Fries Natuurmuseum, Tresoar en Galerie de Roos van Tudor

Skilderijen en etsen fan Abe Gerlsma mei ‘bisten en blommen’. Dizze wurde toand yn
kombinaasje mei obekten út de kolleksje fan beide ynstellingen. By it Fries Natuurmuseum giet
it om opsette bisten en fûgels en by Tresoar om ôfbyldingen út de planteboeken (herbaria), út
de bibleteek fan de akademy fan Frjentsjer. Oanfoljend is der yn Galerie De Roos van Tudor in
ferkeapeksposysje mei etsen fan Abe Gerlsma, yn kombinaasje mei keunstwurken fan
keunstners dy’t ynspirearre binne troch Gerlsma. Yn it Natuurmuseum is ek de etspers fan
Gerlsma opsteld. By de útstalling is in boekje útjûn mei Nederlânske, Fryske en Ingelske tekst, en
mei in ynlieding fan bioloog Theunis Piersma.

Abe Gerlsma_Bisten en blommen_website

EKSPOSYSJES

2016
– Museum Martena, Frjentsjer, groepsútstalling ‘Oogstrelend Franeker’
– Martinikerk, Frjentsjer, groepsútstalling grafyk

2014
Maritiem Centrum en Landbouw- en Juttersmuseum, Amelân

2013
Fries Scheepvaart Museum, Snits, ‘Wetter 2’, groepseksposysje

2013
Oersjochútstalling etsen, Tresoar, Ljouwert

2012
– Grutte Tsjerke, Ljouwert

– ‘Wetter’, Fries Scheepvaart Museum, Snits

2011
Frysk Lânbou Museum, Earnewâld

2009
– Schierstins, Feanwâlden
– Galerie Koopmans, Earnewâld

2008
– Groepsútstalling Galerie De Roos van Tudor, Ljouwert
– Presintaasje opd e keunstbeurs ‘Realisme 08’, RAI, Amsterdam
– ‘Aanwinsten 2008’, Kunst onder de Koepel, Friesland Bank, Ljouwert
– ‘Oersjoch útstalling grafyk’, Tresoar, Ljouwert

2008
– Damwâld
– ‘Burgers op de boerderij, boeren in de kunst’, pleats Siderius Aldebiltsyl
– ‘Dêr’t de dyk it lân omklammet’, Galerie De Roos van Tudor, Ljouwert

2007
– ‘It Frjentsjer fan Abe Gerlsma’, Museum Martena, Frjentsjer
– ‘Aanwinsten 2006’, Kunst onder de Koepel, Friesland Bank, Ljouwert

2005
– CKW Wieringen
– ‘Slachtedyk’, Galerie De Roos van Tudor, Ljouwert

2004
– Zwaluwenberg, Elburg
– Museum Coopmanshûs, Frjentsjer

2003
– ‘Terpelân 2’, Galerie De Roos van Tudor, Ljouwert
– Studio Omrop Fryslân, Ljouwert
– Galerie Koopmans, Earnewâld
– ‘Jaar van de boerderij’, Frysk Lânbou Museum, Eksmoarre
– PC, Martinikerk, Frjentsjer
– Karmel Klooster, Drachten

2002
– Galerie Koopmans, Earnewâld
– ‘Winter yn Fryslân’, Schierstins, Feanwâlden
– ‘Havenwerken en havens te Harlingen’, Gemeentemuseum Hannemahuis, Harns
– Galerie De Roos van Tudor, Ljouwert
– Galerie Yn ‘e Bocht, Heech
– Biënnale voor Nederlandse figuratieve kunst, Eusebiuskerk Arnhem

2001
– Galerie Yn ‘e Bocht, Heech
– Groepsexposysje mei Klaas Koopmans, Jentsje Popma en Jan Murk de Vries, Museum Joure
– ’65 jaar Karmel in Drachten’, Karmel Klooster, Drachten
– Martinitsjerke, Frjentsjer
– Provinsjehûs Fryslân, Ljouwert

2000
– De Munnik, Feankleaster
– Zwaluwenberg, Elburg
– Galerie Yn ‘e Bocht, Heech
– Michaëlskerk, Oosterland
– Roos van Tudor, Leeuwarden, ‘Miniaturen’

1999
‘Terpelân I’, yn Ljouwert, Frjentsjer en Dokkum

1998
– ‘Us grûn’, Hegebeintum
– Purmerend, ‘De prijswinnaars’, grafiek in theater De Purmerein en Museum Waterland
– De Doelen, Frjentsjer
– Friese grafici, Meppel
– Martinikerk, Frjentsjer
– ‘Verleidingen’, Coopmanshûs Frjentsjer

1997
Zwaluwenberg, Elburg

1996
– Galerie De Roos van Tudor, mei Melis van der Sluis, Ljouwert
– Sudergemaal, Nij Beets
– Zwaluwenberg, Elburg

1995
Oersjochútstalling Fries Museum, Ljouwert

1994
– Molen Adam, Delfsyl
– Galerie De Roos van Tudor, Frjentsjer

1993
– Kochi, Japan
– Tjongerschans, It Hearrenfean
– Claere Kunst, Koudum

1992
Jubileumútstalling Galerie De Roos van Tudor, Kanselarij, Ljouwert

1991
– Kunstkabinet Warkum
– Galerie De Roos van Tudor, Frjentsjer
– Galerie Klugkist, Goutum
– Meppel
– Galerie De Roos van Tudor, Frjentsjer

1989
Frysk Lânbou Museum, Eksmoarre

1988
– Galerie De Roos van Tudor, Frjentsjer
– Johannes Hesselhuis, De Jouwer

1987
– CC De Tamboer, Hoogeveen
– Stedhuis Hylpen
– Hegebeintum

1986
– Museum Coopmanshûs, Frjentsjer
– Tjongerschans, It Hearrenfean
– Exposysje ta eare fan BM-ûntwerper Bulthuis, Gemeentehûs yn Burgum
– ‘De opstap’, Ljouwert

1985
– Galerie Van Hulsen, Ljouwert
– Galerie De Vis, Harns
– Toronto Fair, Kanada

1983
Galerie Polder, Borne

1981
– Galerie Thom Mercuur, Frjentsjer
– Cultureel Centrum Uithoorn

1980
– ‘De boot in’, Wolvegea
– Molen Adam, Delfsyl

1978
Galerie Van Hulsen, Ljouwert

1974
Molen Adam, Delfsyl

1973
Mei Hein Overbeek, Prinsentuin, Ljouwert

1971
Martinitsjerke, Frjentsjer

1969
Museum Coopmanshûs, Frjentsjer

1955
Boun fan Fryske Keunstners, Prinsentuin, Ljouwert

1950
Prinsentuin, Ljouwert